Contact Us

Fujian Fujiamei Trading Co. LTD
No.34-8,
Aoli Village, Chengmen Town,
Cangshan District, Fuzhou City,
Fujian Province

kokilala@sina.com